Home / اموزش ها / مدل سازی تولید اتومبیل

مدل سازی تولید اتومبیل

طراحي و مدل سازي توليد اتومبيل

             طراحي خودرو، يکي از مهم ترين و حياتي ترين مراحل اوليه از توليد يک خودرو به شمار مي آيد که گاهي کار ساده اي به نظر مي آيد، اين در حالي است که طراحي تا ساخت يک مدل پروتوتايپ، و در نهايت عرضه يک محصول جديد کاري گروهي است که تخصص هاي خاص و پيچيده اي را طلب مي کند و ارائه محصول نهايي، بسته به مسائل مختلف و امکانات نرم افزاري و سخت افزاري گروه طراحي، همچنين چيره دستي اعضاي گروه، زماني در حدود دو تا پنج سال را طلب مي کند و چه بسا يک خودرو تا عرضه نهايي، چندين بار مورد بازنگري و طراحي مجدد قرار گيرد.
  مدل‌سازي (Modelling) چيست؟
مدل‌سازي يكي از تكنيك‌هاي ذهني بشر مي‌باشد كه نه تنها براي اهداف علمي، بلكه براي انجام امور روزمره بشر به دفعات مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
 
مدل‌سازي به طور كلي يعني شبيه‌سازي يك محيط با اندازه‌هاي متفاوت و از محيط واقعي و احتمالا مواد و مصالحي متمايز از جنس مواد و مصالح محيط مدل شده.


   در مدل‌سازي ابتدا اجزاي محيط واقعي انتخاب شده و متناسب با هدف مورد نظر از مدل‌سازي خصوصياتي از هريك از اجزاي واقعي انتزاع مي‌شود، يعني به ازاي هزيك از اجزاي محيط واقعي يك موجوديت تجريدي ساخته مي‌شود و با برقراري ارتباطي مشابه با ارتباط اجزاي واقعي، در ميان موجوديت‌هاي تجريدي، محيط واقعي مدل مي‌شود. براي روشن شدن مثالي مي‌زنيم:
   
فرض كنيم قصد داشته باشيم در فاز طراحي يك اتومبيل ميزان موفقيت هوا در مقابل اتومبيل در حال حركت را بسنجيم يكي از راه‌ها براي انجام اين
   آزمايش، ساخت يك اتومبيل واقعي، راندن و سپس اندازه‌گيري مقاومت هوا مي‌باشد كه انجام اينكار اگرچه ما را به هدف مي‌رساند، ولي داراي هزينه بالاييست چرا كه بايستي ابتدا ماشين ساخته شود، سپس مورد آزمايش قرار گيرد.در اين صورت اگر در آزمايش به نتيجه مورد نظر نرسيم، بايستي دوباره طراحي را تغيير داد، و پس از ساخت يك نمونه واقعي ديگر آزمايش را تكرار كنيم و اين روند آنقدر ادامه پيدا كند
   تا طراحي مناسب براي اتومبيلي با خصوصيات مورد نظر شكل گيرد. مي‌بينيم كه چنين روشي بسيار پرهزينه است و اين هزينه هم شامل هزينه‌هاي اقتصادي است و هم هزينه‌هاي زماني، چون علاوه بر اين كه در هر مرحله آزمايش بايستي اتومبيل با صرف هزينه بالا ساخته شود، زمان ساخت آن نيز طول خواهد كشيد.
  
ولي متخصصان براي انجام چنين آزمايشي به مدل روي مي‌آورند. يعني يك جسم فيزيكي كوچك با خصوصيات آئروديناميكي لحاظ شده در طراحي اتومبيل، ساخته مي‌شود و با قرار دادن آن در يك تونل باد، حركت اتومبيل در فضاي واقعي را شبيه سازي مي‌كنند و بدين طريق ميزان مقاومت هوا را مي‌سنجند.
  
نكات مورد توجه در اين مدل‌سازي، يكي اندازه مدل و ديگري خصوصيات آن مي‌باشد. مدل بسيار ساده و كوچك مي‌باشد و از طرفي تنها خصوصيت آئروديناميكي اتومبيل در مدل لحاظ مي‌شود. چرا كه هدف ما از مدل‌سازي تنها بررسي خصوصيات آئروديناميكي اتومبيل است و مدل الزاماً نبايستي از جنبه‌هاي ديگر، شباهتي به اتومبيل واقعي داشته باشد. مثلا در ساخت چنين مدلي به هيچ‌وجه به استحكام اجزا و يا زيبايي مدل توجه نمي‌شود چون بررسي چنين خصوصياتي خارج از هدف اين مدلسازي خاص است.
  
مثال بالاتنها يك جنبه از مدل‌سازي را بيان مي‌كند و آن جنبه شناختExploration مي‌باشد. يعني در مدلسازي‌هاي مشابه مدل‌سازي فوق‌الذكر، هدف از مدل‌سازي تنها شناخت محيط مورد مدل مي‌باشد. يك جنبه ديگر از مدل‌سازي تبيين (specitication) مي‌باشد. يعني گاه براي معرفي و ارائه خصوصيات يك موجوديت واقعي يك مدل از آن ارائه مي‌شود. نقشه جغرافيايي مثال خوبي است كه اين جنبه از مدل‌سازي را مورد نظر دارد.


   پس مي‌توان گفت كه هدف از مدل‌سازي دو چيز مي‌باشد:

 • الف- شناخت (exploration)
 • ب- تبيين (specification)

   كه بر اساس تعريف مسئله، مدل‌سازي يكي يا هردو هدف را در نظر مي‌گيرد.

  نكته ديگري كه بايستي در مدل‌سازي توجه كرد، روش (methodo logy) ساخت يك مدل مي‌باشد. در بعضي موارد مدل چيز بسيار ساده‌اي است و به راحتي ساخته مي‌شود. ولي در بعضي از موارد مدل خود بسيار پيچيده مي‌باشد هر چند از نظر منطقي غيرممكن مي‌نمايد ولي مي‌توان ادعا كرد كه در بعضي موارد مدل پيچيده‌تر از موجوديت واقعي است. زمينه‌اي كه اين ادعا را در آن مصداق فراوان دارد، نرم‌افزار مي‌باشد. بنابراين در شاخه‌اي از مهندسي كه مدل‌سازي حائز اهميت فراوان مي‌باشد قطعا روش‌هاي استانداردي براي ساختن مدل وجود دارد.
  
در نرم‌افزار، روش‌هاي توليد نرم‌افزار مانند SSAPM ,RUP,USDP, در واقع روش‌هاي مدل‌سازي مي‌باشند. هر روش مدل‌سازي طبيعتا نيازمند مصالحي براي ساخت مدل مي‌باشد كه در روش‌هاي مدل‌سازي نرم‌افزاري مصالح لازم براي توليد مدل، زبان‌هاي مدل‌سازي مي‌باشند.

    UML چيست؟
   Unified Modelling Language يك زبان مدل‌سازي است كه درسال ۱۹۹۵ به وسيله شركت Rational معرفي شد. UML يك زبان شي‌گراست يعني اجزا اين زبان متناسب با مفاهيم به كاررفته و پارادايم شي‌گرائي طراحي شده‌اند.

   پس از ارائه مفاهيم شي‌گرائي در ابتداي دهه ۸۰ ميلادي به تدريج روش‌هاي شي‌گرائي توليد نرم‌افزار به وسيله افراد و سازمان‌هاي مختلف ارائه گرديد. اين روش‌ها در برگيرنده يك مجموعه علائم براي بيان مفاهيم و ايده‌ها از يك سو و يك طرح كاري براي توليد نرم‌افزار از سوي ديگر بود كه از مهم‌ترين اين روش‌ها مي‌توان به OMT,BOOCH,OOSE…. اشاره كرد.

   اگرچه داشتن يك روش استاندارد امري مطلوب است ولي تفاوت روش‌ها امريست طبيعي و با توجه به تفاوت فراوان در نوع مسائل مي‌توان گفت كه حتي وجود روش‌هاي مختلف الزامي است چرا كه مثلا در يك پروژه بسيار بزرگ نمي‌توان همان روشي را به كار برد كه در يك پروژه كوچك. ولي زبان و مجموعه علائم از چنين قاعده‌اي پيروي نمي‌كند و داشتن يك زبان استاندارد امري بسيار مطلوب و از بعضي ديدگاه‌ها حتي الزامي مي‌باشد. يكي از الزامات مهم در داشتن يك زبان استاندارد همگاني ناشي از نقشي است كه زبان در ارتباطات به عهده دارد. البته چندگونه‌بودن زبان خود مولد مشكلات متعددي است.

   با هدف ارائه يك زبان استاندارد فراگير شركت Rational با گردآوري سه نفر از ارائه‌كنندگان معتبرترين روش‌هاي شي‌گرا يعني Irar jacobson مبدع روش OOSE ,BOOCH مبدع روشي با همين نام، Rambaugh مبدع روش OMT و با اخذ نقاط قدرت سه روش فوق‌الذكر، يك زبان استاندارد به نامUML ارائه كرد.
  
اين زبان پس از ارائه از سوي (Object Mamgement Group) كه يكي از معتبرترين سازمان جهاني در زمينه شي‌گرائي مي‌باشد بعنوان يك استاندارد پذيرفته شد. پس از ارائه اين زبان و پذيرفته شدن آن به عنوان يك استاندارد جهاني در زمينه نرم‌افزار، علاوه پروسه اين زبان و ارائه متولوژي‌هاي مبتني بر آن مانند usop و rup از سوي افراد و سازمان‌هاي مختلف، متخصصين در پي يافتن كاربرد اين زبان در زمينه‌هاي ديگر فني و مخصوصي بر آمدند. برآيند اين تلاش‌ها در حال حاضر uml را به عنوان قدرتمندترين زبان مدل‌سازي در دنياي نرم‌افزار مطرح ساخته است.

 

مدل سازي اوليه اتومبيل :

        نيازمندي هاي مدل سازي :

    1-  بررسي نيازمنديهاي بازار و امكان پذيري (Market Research & Feasibility Study) :

    اخذ بازخورد هاي بازار خودرو نسبت به محصولات فعلي و نيازهاي آينده و تعيين اولويت هاي توليدات آتي با توجه به نيازهاي بازار و توانايي هاي شركت.

    2- طراحي مفهومي   (Conceptual design) :
 

ارايه طرح كلي خودرو شامل كاربري  و نوع خودرو، ابعاد كلي شامل :
(
فاصله طولي محورها (Wheel Base) ، فاصله عرضي چرخها (Track) ، وزن (بدون بار (CVW) بابار((GVW) و

    طراحي صنعتي(Industrial Design) :
    ترسيم طرحهاي اوليه ، ساخت ماكت ، بررسي و بهينه سازي طرحهاي اوليه ، مدلسازي با رايانه بصورت دو بعدي و سه بعدي ، مدل سازي با ابزارهاو مواد مختلف مانند چوب و فوم،طراحي و اجراي تزيينات داخلي و خارجي ، طراحي و لحاظ مباحث ارگونومي و انتروپومتري ، ساخت مدل يك به يك

    طراحي مكانيكي (Mechanical Design) :
     محاسبات و طراحي قواي محرك

                               (موتور – گير بكس – گاردان – ديفرانسيل – سيستم خنك كاري و سوخت رساني) محاسبات و طراحي تعليق ، ترمز ، فرمان محاسبات و طراحي سازه و بدنه،مكانيزمها  (تعويض دنده – برف پاك كن …) سرمايش و گرمايش ، هيدروليك و پنوماتيك .

    تست و ارزيابي خودرو(Vehicle Test and Evaluation)    :
    در فاز طراحي  تستهاي مختلف اعم از تست مجموعه يا تست  قطعه براي رسيدن به طرح بهينه انجام ميشود مانند:
     

 •     ·          تستهاي جاده اي و شبيه سازي جاده (۴-Poster)
 •     ·          تستهاي فرمان پذيري  (Handling)
 •     ·          ورودي هاي حالت پايدار(steady state)
 •     ·          ورودي هاي حالت گذرا (transient)
 •     ·          تستهاي عملكرد (Performance)
 •    ·          تستهاي راحتي سرنشين  (Ride)
 •     ·          تستهاي عملكرد (Performance)
 •     ·          شتاب گيري
 •     ·          ترمزگيري
 •     ·          مصرف سوخت

   

مراحل طراحي بدنه اتومبيل :

 1.  طراحي اوليه
 2.  مدل سازي
 3.  عرضه محصول نهايي


   طراحي خودرو، يکي از مهم ترين و حياتي ترين مراحل اوليه از توليد يک خودرو به شمار مي آيد که گاهي کار ساده اي به نظر مي آيد، اين در حالي است که طراحي تا ساخت يک مدل پروتوتايپ، و در نهايت عرضه يک محصول جديد کاري گروهي است که تخصص هاي خاص و پيچيده اي را طلب مي کند
   و ارائه محصول نهايي، بسته به مسائل مختلف و امکانات نرم افزاري و سخت افزاري گروه طراحي، همچنين چيره دستي اعضاي گروه، زماني در حدود دو تا پنج سال را طلب مي کند و چه بسا يک خودرو تا عرضه نهايي، چندين بار مورد بازنگري و طراحي مجدد قرار گيرد
   در مرحله نخست هدف و هويت برند Brand خودرو و چشم انداز شرکت براي ايجاد يک محصول جديد در نظر گرفته مي شود که داده هاي اوليه از طرف مرکز استراتژيک شرکت، بر مبناي آمار بازاريابي و فيدبک هاي بازار هدف مورد نظر بوده، و همين داده ها و اطلاعات، عمر محصول در بازار رقابتي خودرو، کلاس و رده بندي خودرو را مشخص مي کند. درست بودن اطلاعات اوليه و دقت در صحت آن، باعث موفقيت و يا عدم موفقيت محصول نهايي در بازار مي شود
   اين اطلاعات در نهايت ماحصل نهايي را مشخص خواهد کرد که گاهي انتقال، تغيير و حذف موارد و اقلامي را در موتور، محورها، شاسي و… را در بر خواهد داشت و همين تصميمات و مقدار سرمايه گذاري در نظر گرفته شده براي آن، باعث مشخص شدن قيمت نهايي محصول شده
   و در بعضي از موارد در حد تغيير در پوسته و ظاهر خودرو، چيزي مانند جراحي پلاستيک Face Lift باقي مي ماند (نمونه آن را در محصول پژو پارس و پرايد ۱۳۲ مي توانيد ببينيد) که هزينه کمتري را مي طلبد، اما با رقابتي تر شدن بازار و پيشرفت رقبا، تغيير کلي فرم خارجي و داخلي يک خودرو Redesign براي بقاي يک کارخانه و راضي نگه داشتن طرفداران و به دست آوردن بخش بالقوه بازار، در هر سه الي پنج سال، ديگر جزو واجبات قلمداد مي شود
   کار از آنجا آغاز مي شود که بر اساس داده هاي بخش بازاريابي و تصميمات مديريتي، ابعاد خودرو شامل: طول، عرض، ارتفاع، فاصله بين دو محور Wheel Base، اورهنگ جلو و عقب Front & Rear Overhang و فاصله عرضي بين چرخ هاي جلو و عقب Front & Rear Track به همراه داده هايي مانند کلاس و رده بندي خودرو، نوع کاربرد آن و سن و جنسيت استفاده کنندگان، به تيم طراحي اعلام مي گردد که يا باعث تغيير محصول موجود مي شود و يا به
   عنوان ارائه رده بندي و محصول جديد در نظر گرفته مي شود. در اين مرحله، ميزان رابطه و نسبت بين ايجاد فرم هاي نوظهور و خلاقانه، و فرم هايي با محافظه کاري بيشتر، ساده تر، با در نظر گرفتن المان هاي جا افتاده پيشين در محصولات نسل قبل، دستور کار طراحي به تيم ابلاغ مي گردد
   لازم به توضيح است که استفاده بيش از حد از فرم هاي نوظهور و خلاقانه در يک خودرو، امکان وارد کردن شوک به بازار را تقويت کرده، و فروش را بالاتر ببرد، ولي اين بر تمامي اهل فن ثابت شده است که چنين حرکت هايي در کوتاه مدت جالب است، اما همانند چيزي که مد مي شود، عمرش هم کوتاه بوده و از مد هم خارج مي شود
   به عبارت ديگر عمر مفيد اينگونه از طرح ها کوتاه تر است و حتي اگر در خلاقيت و نوآوري بيش از حد اغراق شود و با تحسين مخاطبين و بينندگان مواجه شود، اما مردم به خاطر خاص بودن آن کمتر رقبت به خريد آن خواهند داشت. اين در حالي است که طرح هاي محافظه کارانه هم، برعکس مورد قبلي ممکن است کمتر جلب نظر کند، اما به مرور زمان به دل نشسته و عمر بيشتري داشته و حتي در مواردي جزو کارهاي کلاسيک و هميشه جاودان مي گردند


 

  بعد از در نظر گرفتن تمامي مواردي که در بالا ذکر شد، طراحان صنعتي استايليست، اقدام به طراحي اوليه Sketch از نماهاي مختلف و پرسپکتيو هاي گوناگون مي کنند و در اين مرحله آنان توسط ابزارهاي سنتي دستي مانند مداد، خودکار، مارکر و گچ پاستل، طرح هاي اوليه و آزادانه خود را ارائه مي کنند.
  
امروزه با پيشرفت علوم رايانه اي، اين مرحله از کار هم توسط نرم افزارهاي ترسمي دو بعدي مثل فوتوشاپ و پينتر هم انجام مي گيرد که امکان تصحيح و تغيير بيشتري را در اختيار ترسيم گران و طراحان قرار مي دهند
   البته غالباً آزادي عمل در ابداع فرم باعث اين مي شود که در اغلب موارد، براي تشديد در عناصر خاصي از بدنه مانند رينگ و لاستيک، طراحان کمي اغراق آميزتر به کار خود نگاه مي کنند
   که معمولاً در مراحل بعدي کار، اين اغراق ها تعديل مي گردند، اما تا جايي که امکان دارد و امکانات ساخت و محدوده هزينه ها اجازه دهد،در حفظ موارد اشاره شده تلاش مي شود. اسکچ ها و رندرينگ هاي فوق، براي رسيدن به فرم نهايي گاهي به صدها عدد مي رسد که در اينجا مدير طراحان، با نظارت مستمر و ارائه راهکارهاي نوين به طراحان، مسير کار نهايي را هدف مندانه و آگاهانه کنترل کرده، و طي جلسات متعدد با مديريت کارخانه و تيم هاي امکان سنجي و توليد، در نهايت چند طرح را براي تکميل بيشتر انتخاب مي کنند


   در مرحله بعدي با گرفتن چراغ سبز از تيم هاي امکان سنجي، بازاريابي، طراحي، ساخت، ارگونومي و… مرحله نقشه کشي و ترسيم چهار نماي خودروها فرا مي رسد که اين بار هم توسط نرم افزارهاي مربوطه دو و سه بعدي در مقياس هاي ۵/۱ و ۱/۱، و در ابعاد طبيعي به وسيله نوارهاي چسب مخصوص مشکي رنگ با قطرهاي مختلف Tape Drawing خودرو ترسيم شده و تمامي موارد ارگونوميک و ابعاد و اندازه ها بعد از تصحيح شدن و رسيدن به حالت
   داده هاي مربوطه به بخش مدل سازي رايانه اي انتقال مي يابد، و در اين بخش توسط دستگاه هاي سي ان سي بزرگ، مدل هاي توپر Black Box در مقياس هاي ۱:۵ و ۱:۱ ساخته شده، و مورد مطالعه قرار مي گيرند. در همين جا هم مواردي مانند آزمايش ضريب استهلاک بدنه با هوا در سرعت هاي مختلف   Aerodynamics و انعکاس هاي محيط بر روي بدنه و رنگ خودرو مورد مطالعه قرار خواهد گرفت
   مرحله بعد از مدل سازي، و بعد از تصميم نهايي به فرم اصلي مورد نظر، نوبت به ساخت مدل پروتوتايپ Prototype مي رسد که در اينجا صنعت گران چيره دست و با سابقه کارخانه، با تکنيک هاي مختلف و ساخت قالب هاي موقت و روش هاي راپيدپروتوتايپينگ Rapid Prototyping، جزء به جزء و با دقت فراوان، کليه عناصر بدنه را نمونه سازي مي کنند و مدل کاربردي، و با
   دقتي را ساخته و پرداخته مي کنند که معمولاً اين مدل ها بسته به تصميم مديريت، در نمايشگاه هاي معروف خودرويي به معرض ديد عموم و علاقه مندان قرار خواهند گرفت و بازتاب عکس العمل Feedback بازديدکنندگان هم به دقت بررسي مي شود
   بخش طراحي داخلي خودرو Interior Design هم، گاهي با دقتي بيشتر و مضاعف به موازات بخش طراحي خارجي Exterior Design و با هماهنگي کامل، موارد اشاره شده بالا را انجام مي دهند و تيم حرفه اي خاصي هم در مورد نحوه نورپردازي، جنسيت بافت پارچه و يا چرم صندلي ها، تزئينات داشبورد و… در اين بخش مشغول به کار
   خود بوده و در نهايت تمامي قطعات و عناصر بدنه با دقت فوق العاده بالا توسط کامپيوتر به صورت سه بعدي و با در نظر گرفتن استانداردهاي جهاني و رعايت مواردي مانند ارگونوميک پکيجينگ، آناليز هزينه ها، آناليز استحکام، آناليز جريان سيالات،قابليت ساخت و مونتاژ، قابليت تغيير پذيري عملکرد و قابليت بازيافت و استفاده مجدد طراحي و ساخته مي شوند
   در اينجا هم به نظر مي رسد که کار طراحي و ساخت به پايان راه خود رسيده است، در حالي که کار اصلي بخش توليد، و طراحي خطوط توليد آغاز شده و به عبارت ديگر، اين ابتداي راه است. يک خودرو شامل هزاران قطعه با جنسيت هاي مختلف است که هماهنگي ساخت آن با کيفيت بالا و در حد معقول در مجموعه کارخانه و خارج از مجموعه کارخانه، احتياج به دقت و نظم فراوان داشته و دارد
  

راپيد پروتايپينگ  Rapid Protyping :

   موارد استفاده مدل هاي ساخته شده توسط روش  Rapid Protyping امروزه در صنايع اتومبيل سازي، صنايع هوا-فضا، صنايع الکتريکي و الکترونيکي، مهندسي پزشکي، صنايع لوازم خانگي، ماشين سازي ومکانيک مورد استفاده قرار ميگيرد
    با توليد سريع و قابل اعتماد نمونه محصول به اين روش،     توليد کنندگان نه تنها توانسته اند نسبت به گذشته      سريعتر به بازار دست يابند بلکه از مزاياي اقتصادي       طراحي نيز استفاده نمايند آن که کوتاهي زمان توليد     و کاهش اشتباهات
    پروسه طراحي که طبق (۱) VDI  2221 از ايده اوليه تا محصول نهايي داراي مراحل مختلفي است. بنحويکه از مرحله طرح اوليه تا مدل نهايي، پروتايپ هاي متفاوتي توليد ميشوند. مدلهاي پروتايپ شامل مدل ارگونومي، مدل ديزاين، مدل عملکردي، پروتوتايپ و نمونه هر کدام داراي فونکسيون هاي مختص بخود ميباشند
    روش ساخت Rapid Protyping براي استفاده گر، امکان توليد نمونه هاي مثبت و يا منفي را هم فراهم مي نمايد و از اينرو توليد کننده و طراح ميتواند خيلي سريع يک مدل توليد شده را در دستان خود داشته باشد تا با بررسي آن از اشتباهات احتمالي جلوگيري و يا در بهينه سازي آن اقدام نمايد و با تکنولوژي امروزه به حداکثر کيفيت محصول دست يابد. توسط توليد هدفمند در ساخت ابزار Rapid Tooling و قالب ها نه تنها مدل مثبت بلکه قالب منفي مدل مدل مورد نظر قابل توليد است
Rapid Manufacturing   
  
روش تکنيکي توليد در زمينه راپيد پروتايپينگ، راپيد تولينگ و يا راپيد مانوفاکچرينگ همگي داراي روش مشابه ميباشند.
  
پرتوي ليزر تابيده شده بر يک سيستم آينه اي )اسکنر) به سطح کار که در مخزن قرار دارد برخورد ميکند. با تغييرات مختصات سيستم آينه اي پرتوي نقطه اي ليزر بر نقاط مختلف محتوي مخزن ميتواند برخورد نمايد. بر سطح کار يک لايه نازک از مواد قرار گرفته است که اين مواد ميتواند: مواد پلاستيکي، مايع پليمري، ماسه مدل سازي و يا پودر متال باشد
    بر اثر تابش ليزر به هر نقطه از اين مواد، آن نقطه از خود يک واکنش نشان ميدهد و سخت ميشود. (همانند يک چاپگر که در صفحه کاغذ يک سطح را چاپ ميکند در اينجا هم پرتوي ليزر تمام نقاط طرح مورد نظر را بصورت لايه لايه سخت ميکند تا در نهايت يک حجم بوجود بيايد.) سطح کار که در مخزن قرار دارد يک مرحله به پايين ميرود و دوباره پرتوي ليزر نقاط مورد نظر در يک سطح ديگر را سخت ميسازد و همينطور اين پروسه ادامه پيدا ميکند تا کل حجم که از لايه هاي متعدد تشکيل شده است را سخت کند. در نهايت در مخزن يک حجم سخت شده در ميان باقي موادي که پرتوي ليزر به آنها تابيده نشده است قرار مي گيرد
در دهه گذشته در زمينه پروتوتايپينگ روشهاي زيادي ارايه شده
است که در اينجا از سه روش متداول ياد ميشود:


Stereolithographie (STL)
در اين روش از مايع پليمري استفاده ميشود که توسط پرتوي ليزر UV سخت ميشود.
 Selective Laser Sintern (SLS)

در اين روش از مواد پودري )ماسه، پلاستيک، پودر فلز با پوشش پلاستيکي) استفاده ميشود که با ليزر CO2 ذوب ميشوند.
Laminated Object Manufacturing (LOM)

در اين روش لايه هاي کاغذي که بر روي هم چسبيده اند توسط پرتوي ليزر CO2 به فرم دلخواه برش خورده ميشوند
  

  مزاياي محصولات پروتوتايپينگ :
   
فارغ از استفاده از هر کدام از روشهاي پروتوتايپينگ     براي توليد کننده مزاياي دست يابي به مدل          محصول و بررسي هاي بعدي بر روي آن بسيار      قابل ارزش است. علاوه بر اين دستيابي انواع        فرم هاي پيچيده با هزينه اي کم و در نهايت          توليد انبوه به اين طريق نيز امکان پذير است
    با تحقيقات گسترده اي که امروزه در زمينه هاي متنوع راپيد پروتوتايپينگ در حال انجام است در آينده نزديک روشهاي توليد مطلوبتر و اقتصادي تري نيز قابل انتظار است
  

  استريو ليتوگرافي  :Stereo- Lithographie
  
استريو ليتوگرافي يکي از روشهاي راپيد پروتوتايپينگ ميباشد که در اين روش کاملا اتوماتيک و تحت پوشش برنامه هاي مدل سازي کامپيوتري انجام ميشود. بدين نحو که ديتاي تحت اتوکد به ماشين مدل سازي منتقل شده و آنگاه پرتوي ليزر CO2 به مايع فتو پليمر تابيده ميشود. اين مايع در تک تک نقاط محيطي مدل در اثر تابش ليزر سخت ميشود و در نهايت پروتوتايپ سفت شده از مايع خارج ميشود با دست پليسه گيري و پوليش شده و براي پرزانته کردن و يا مراحل کاري بعدي آماده ميشود
   در اينجا تصاويري از مراحل اوليه طراحي و مدل سازي كه شامل طراحي داخلي و خارجي (بدنه) اتومبيل BMW سري هفت را از آغاز تا پايان ملاحظه خواهيد نمود

 

 

کپي برداري مطلب بدون ذکر منبع ممنوع ميباشد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.