دستورات اتوکد همراه با مخفف آن

عنوان تبليغ

دستورات اتوکد همراه با مخفف آن

 

ردیف

ترجمه دستور

دستور

مخفف

1

ایجاد و ترسیم موضوع 3 بعدی با ارایش و منظم

3d array

3a

2

نمایش موضوع با حالت چرخشی

3d orbit

3do

3

نمایش موضوعات 3 بعدی در حالتی مشابه قدم زدن در جهت دید انتخاب شده ی موضوع

3DWALK

3D W

4

ترسیم وجه های 3 بعدی

3D FACE

3F

5

جابه جایی موضوعات 3 بعدی درجهات مختلف

3D MOVE

3M

6

ترسیم چند خطی های 3 بعدی

3D POLY LNE

3P

7

چرخش موضوعات 3 بعدی در جهات مختلف

3D ROTATE

3R

8

ترسیم کمان

ARC

A

9

تعین مساحت سطوح و چند خطی های بسته

AREA

AA

10

تغیر امتداد موضوع ترسیم شده

ALIGN

AL

11

تغیر امتداد موضوع 3 بعدی

3D ALIGN

3AL

12

معرفی فونت های مختلف به محیط اتوکد

APPLOAD

AP

13

ایجاد و ترسیم موضوع دو بعدی با ارایش و منظم

ARRAY

AR

14

ایجاد و ترسیم موضوع دو بعدی با ارایش بروش خطی

-ARRAY

-AR

15

ضبط عملیات در حین اجرای فرامین اتوکد

ACTERCORD

ARR

16

ایجاد بلوک از موضوع ترسیم شده

BLOCK

B

17

ایجاد بلوک بروش خطی

-BLOCK

-B

18

اجرای هاشور سطح ترسیم شده

HATCH

BH

19

تبدیل خطوط بسته به چند خطی و ناحیه

BOUNDARY

BO

20

تبدیل خطوط بسته به چند خطی بروش خطی

– BOUNDARY

-BO

21

شکستن موضوع ترسیم شده بین دو نقطه

BREAK

B

22

ترسیم دایره بروش مختلف

CIRCEL

C

23

ایجاد دوربین به عنوان یک جهت دید موضوع

CAMERA

CAM

24

تغییر خصوصیات موضوع ترسیم شده

PROPERTIES

CH

25

تغییر خصوصیات مختلف موضوعات ترسیم شده

CHANG

-CH

26

پخ زدن گوشه های دو امتداد متقاطع خطی

CHAMFER

CHA

27

ظاهر کردن پنجره ی خط فرمان

COMMAND LINE

CLI

28

تعین رنگ موضوعات ترسیمی

COLOR

COL

29

نسخه برداری از موضوعات ترسیم شده

COPY

CO

30

نسخه برداری از موضوعات ترسیم شده

COPY

CP

31

فعال کردن نماد دید تصاویر در محیط 3 بعدی

NAVVCUBE

CUBE

32

فرمان ترسیم استوانه

CYLINDER

CYL

33

فرمان تنظیمات اندازه گذاری

DIMENSION STYLE

D

34

تعین فاصله بین دو نقطه

DIST

DI

35

تقسیم موضوعات ترسیم شده به تعداد مساوی

DIVID

DIV

36

تبدیل خط اندازه به حالت شکسته

DIMJOGLINE

DJL

37

اندازه گذاری به روش خطی

DIM LINEAR

DLI

38

ترسیم حلقه

DONUT

DO

39

انجام تنظیمات جدولDRAFTING SETTING

DSETTING

DS

40

انجام تنظیمات اندازه گذاری

DIMENSION STYLE

DST

41

درج متن به روش خطی

SINGEL TEXT

DT

42

پاک کردن موضوعات ترسیم شده

ERASE

E

ردیف

ترجمه دستور

دستور

مخفف

43

ویرایش متن درج شده

DD EDIT

ED

44

ترسیم بیضی

ELLIPSE

EL

45

ادامه دادن خط یا کمان ترسیم شده تا محدوده ی مقابل

EXTEND

EX

46

خارج شدن از محدوده ی اتوکد

EXIT

QUTE

47

گردگردن گوشه ها در موضوعات خطی

FILLET

F

48

ایجاد لیست مشخصات مورد نیاز از موضوع انتخاب شده 

FILTER

F1

49

ترسیم نمای موضوعات ترسیم شده ی سه بعدی

FLAT SHOT

FSHOT

50

محصور کردن موضوعات انتخاب شده در یک گروه

GROUP

G

51

درج هاشور از نوع سایه با ترکیب رنگ ها

GRADIENT

GD

52

تنظیمات مربوط به گریپ در جدولOPTIONS

DD GRIPS

GR

53

اجرای هاشور بر روی محاوره ای

HATCH

H

54

اجرای هاشور به روش خطی

-HATCH

-H

55

ویرایش هاشو درج شده

HATCH EDIT

HE

56

مخفی کردن خطوط داخلی در موضوعات سه بعدی

HIDE

HI

57

درج موضوع بلوک شده به روش محاوره ای

INSERT

I

58

درج موضوع بلوک شده به روش خطی

-INSERT

-I

59

الحاق کردن تصاویر در محیط ترسیم

IMAGE ALLATCH

LAT

60

انتخاب قسمتی از تصاویر الحاق شده

IMAGE CLIP

ICL

61

درج تصاویر در محیط ترسیم شده

IMAGE

IM

62

ایجاد حجم مشترک دو موضوع سه عدی

INTERSECT

IN

63

کنترل حجم مشترک ایجاد شده با فرمانINTERSECT

INTERFER

INF

64

نمایش موضوع ترسیم شده درحالت های مدل و جانمایی

QVDRAWING

QVD

65

بستن کادر نمایش موضوع با فرمانQVD

QVDRAWINGCLOSE

QVDC

66

انتخاب کادر نمایش موضوع درحالت جانمایی

QVLAYOUTE

QVL

67

بستن کادر نمایش موضوع درحالت کاغذ

QVLAYOUTCLOSE

QVLC

68

متصل کردن چندخطی ها

JOIN

J

69

ترسیم خط

LINE

L

70

تنظیمات جداول لایه بندی

LAYER

LA

71

انجام لایه بندی به روش خطی

-LAYER

-LA

72

ترسیم خط راهنما

LEADER

LE

73

تغیرطول خط ترسیم شده

LENGTHEN

LEN

74

نمایش مشخصات موضوع ترسیم شده

LIST

LI

75

انجام تنظیمات مربوط به جانمایی

LAYOUT

LO

76

نمایش مشخصات موضوعات ترسیم شده

LIST

LS

77

انتخاب انواع خطوط

LINE TYPE

LT

78

تنظیم مقیاس نوع خط انتخاب شده

LINE TYPE SCALE

LTS

79

تنظیم ضخامت نوع خط انتخاب شده

LINE WEIGHT

LW

80

جابه جایی موضوع

MOVE

M

81

تغییرو انتخاب خصوصیات موضوعات ترسیم شده

MATCHPROPERTISE

MA

82

انتخاب وتعین مصالح موضوعات سه بعدی

MATERIALS

MAT

 
 

 

 

ردیف

ترجمه دستور

دستور

مخفف

83

تقسیم موضوع ترسیم شده به فواصل مشخص

MESURE

ME

84

ایجادقرینه ازمضوع ترسیم شده

MIRROR

MI

85

ترسیم خطوط مرکب

MULTILINE

ML

86

ترسیم خط راهنما

MLEADER

MLD

87

ترسیم خطوط راهنما

MLEDERSTYLE

MLS

88

انجام تغیرات مربوط به جدول خط راهنما

MLEDEREDIT

MLE

89

انتخاب وتغییر خصوصیات موضوعات ترسیم شده

PROPERTIES

MO

90

ایجاد انیمیشن از موضوعات 3 بعدی

NAVSMOTION

MOTION

91

درج متن بروش محاوره های

MULTILINETEXT

MT

92

کپی موضوع بافاصله ی تعیین شده

offset

O

93

انجام تنظیمات مختلف مربوط به محیط اتوکد

Options      

OP

94

نمایش چرخشی موضوع

3d orbit

ORBIT

95

انجام تنظیمات مربوط به گیره های شیئی

O snap

OS

96

انجام تنظیمات گیره های شیئی به روش خطی

-o snap

-OS

97

جابه جایی صفحه ی ترسیم

Pan

P

98

انجام ویرایش های مربوط به چندخطی ها

Pedit

PE

99

ترسیم چندخطی

Poly line

PL

100

درج و ترسیم نقطه

Point

P

101

مخفی نمودن پالت ها

Hide palettes

POFF

102

ترسیم چند ضلعی

Polygon

POL

103

نمایش پالت های مخفی شده

Shoe palettes

PON

104

انتخاب و تغیرخصوصیات موضوعات ترسیم شده

Properties

PR

105

بستن جدول خصوصیات ظاهر شده

Properties close

PS CLOSE

106

حذف موارد انتخاب شده ی بکارنرفته درترسیم

Purge

PU

107

ترسیم هرم

Pyramid

PYR

108

انجام محاسبات در محیط اتوکد

Quick calc

QC

109

انجام تنظیمات مربوط به نوارابزارها

Quick cui

QCUI

110

حذف علامت مثبت ازمحیط اتوکدازدیدجاری

Redraw

R

111

حذف علامت مثبت از تمام دیدها

Redraw all

RA

112

راندو کردن قسمتی از موضوع سه بعدی

Render crop

RC

113

باز سازی مجدد محیط ترسیم

Regen

RE

114

ترسیم مستطیل

Rectangle

REC

115

ایجاد ناحیه

Region

REG

116

تغیرنام بلوک و لایه های ایجاد شده

Rename

REN

117

چرخش سطح حول محور

Revolve

REV

118

چرش موضوعات ترسیم شده

Rotate

RO

119

اجرای فرمان رندر درمحیط سه بعدی

Render

RR

120

نمایش جدول رندر اجرا شده

Render win

RW

121

امتداد دادن موضوعات ترسیم شده

Stretch

S

122

تغییر مقیاس موضوعات ترسیم شده

Scale

SC

123

ترسیم صفحه ی برش در موضوعات سه بعدی

Section

SEC

124

تعین روش های مختلف نمایش موضوعات در اتوکد

Shad mode

SHA

ردیف

ترجمه دستور

دستور

مخفف

125

برش زدن موضوعات سه بعدی

Slice

SL

126

انجام تنظیمات پرش مکان نما به روش خطی

Snap

SN

127

ترسیم سطوح توپر در محیط دوبعدی

Solid

SO

128

تصحیح املایی فرمانهای و واژه های اتوکد

Spell

SP

129

ترسیم خطوط منحنی

Saline

SPL

130

نمایش جدول شیتهای تعین شده

Sheet set

Ssm

131

انجام تنظیمات جدول متن

style

St

132

کسرکردن دوحجم دارای نقاط مشترک از یکدیگر

Sub track

su

133

درج متن به روش محاوره ای

M text

t

134

درج متن به روش خطی

-m text

-T

135

درج و ترسیم جدول

table

ta

136

برش موضوعات سه بعدی با استفاده از صفحه ی برش

Section paln

Splane

137

ویرایش خطوط منحنی

Sp edit

Spe

138

انتخاب و تغیر ضخامت موضوعات ترسیم شده

Thickness

Th

139

ورود از حالت مدل به فضای کاغذ و برعکس

Tile mode

Ti

140

اجرای جدولcustomize وتغیرات نوار ابزارها

Toolbar

To

141

درج علایم انطباق درمحیط ترسیم

Tolerance

Tol

142

ترسیم تیوپ و حلقه ی سه بعدی

Tours

Tor

143

فعال کردن پالت ابزارها

Tool plates

Tp

144 

قطع خطوط محدود بین اضلاع

Trim

Tr

145

انجام تنظیمات مربوط به جدول

Table style

Ts

146

انجام تنظیمات مربوط به جدول محورهای مختصات

Ucsmanager

Uc

147

تنظیم واحدهای ترسیم اتوکد

Units

Un

148

ترکیب کردن موضوعات دارای برخوردسه بعدی

Union

Uni

149

فعال کردن جدول نمایش(دید)

View

V

150

انتخاب دید تصاویر به روش خطی

-view

-v

151

تنظیمات زوایای محورهای مختصات

Ddv point

Vp

152

نمایش موضوعات به روش های مختلف در محیط اتوکد

Vscurrent

Vs

153

اجرای پالتvisual style

Visual style

Vsm

154

ایجاد فایل الگوی بلوک

W block    

W

155

ترسیم گوه

Wedge

We

156

فعال کردن نماد چرخشی نمایش موضوعات

Navsswheels

Wheel

157

تجزیه ی موضوعات

Explode

X

158

ترسیم خطوط نامحدود

X line

Xl

159

اجرای فرمان zoom و انجام تغیرات بزرگنمایی

zoom

Z

160

اجرای جدول تنظیمات drafting setting

Dsettings

se

 
عنوان تبليغ

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *